Voor elke par­tij, groot of klein, geldt dat er voor­af uit­ge­breid over­leg is met de klant. Alle zaken wor­den goed door­ge­spro­ken en ver­taald in een pas­sen­de offer­te. Ver­ras­sin­gen ach­ter­af zijn daar­door niet moge­lijk. Of u er voor kiest om alleen het eten te laten ver­zor­gen door H&R Cate­ring of het com­ple­te feest – van uit­no­di­ging tot afwas – uit han­den te geven; wij zor­gen ervoor dat het u aan niets ont­breekt en dat u tevre­den terug­kijkt op uw feest of jubi­le­um­re­cep­tie. Indien gewenst heb­ben wij voor u een gezel­li­ge bras­se­rie waar u terecht kunt maar zelfs in uw ‘saaie’ bedrijfs­kan­ti­ne kun­nen wij een sfeer­vol­le ambi­an­ce creëren.

Van brui­loft tot bedrijfs­ope­ning, van jubi­le­um tot intiem diner voor twee, van wal­king diner tot ‘lek­ker spie­zen’ op loca­tie: voor alle wen­sen heb­ben wij een pas­send arran­ge­ment. Tot in de punt­jes ver­zorgd en met aan­dacht voor details. Neem con­tact met ons op om uw wen­sen te bespre­ken en weet op voor­hand dat niets onmo­ge­lijk is.

Wij ver­zor­gen alles: van bar­in­rich­ting tot meu­bi­lair, van ser­vies tot mobie­le toi­let­wa­gens. Om de sfeer te ver­ho­gen kun­nen wij uw loca­tie ombou­wen in elke gewenste the­ma. Ver­lich­ting, aan­kle­ding, per­so­neel en inrich­ting: u vraagt, wij ver­zor­gen het.

Of het nu gaat over een buf­fet­ta­fel of een mooie bar voor uw drank­jes: alles in moge­lijk. We beschik­ken over een robuus­te hou­ten bar of modern wit met sfeer­vol­le ver­lich­ting. Zelfs een rol­buf­fet is moge­lijk. Graag kij­ken wij met onze inte­ri­eur­spe­ci­a­lis­ten naar uw loca­tie.

Wij heb­ben een gezel­li­ge feest­zaal waar we par­tij­en tot twee­hon­derd per­so­nen kun­nen ver­zor­gen. Met eigen rui­me par­keer­plaats en alle moge­lijk­he­den om de juis­te sfeer neer te zet­ten. In de groots opge­zet­te keu­ken berei­den we alle gerech­ten ter plek­ke maar uiter­aard is het ook moge­lijk om te barbecueën, te wok­ken of wel­ke ande­re pre­sen­ta­tie dan ook te orga­ni­se­ren. Ide­aal voor brui­lof­ten, huwe­lijks­ju­bi­lea, pre­sen­ta­ties, recep­ties of ver­jaar­da­gen. Daar­naast wer­ken we samen met diver­se loca­ties in de wij­de omge­ving.

Foodtruck

Maak gebruik van onze gezellige foodtrucks, voor de ultieme festivalsfeer op uw evenement. Alle gerechten zijn mogelijk en kunnen worden geserveerd vanuit de foodtruck. Er zijn drie trucks beschikbaar voor een gevarieerd aanbod in gerechten. Bespreek de mogelijkheden en ervaar de nieuwe eetbelevenis.